הרב שמואל אליהו

'לשם יחוד' למשרת בצה"ל

כ"ג תשרי התשפ"ד(08/10/2023)

שיתוף

חובר ע"י הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

"לשם יחוד קֻדשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, ליחדא שם יו"ד ה"א באותיות וא"א ה"א ביחודא שלים בשם כל ישראל. הריני מוכן לקיים מצות עשה מן התורה לכבוש את הארץ ולישב בה כמו שכתוב בתורה: "וירשתם אותה וישבתם בה", ומצות אהבת ישראל כמו שכתוב: "ואהבת לרעך כמוך אני ה'", ומצוה להגן ולהציל יהודים כמו שנאמר: "לא תעמוד על דם רעך אני ה'". כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ויהי נועם אדני אלוהינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו. ומעשה ידינו כוננהו'

שיתוף

hse.org.il.txt