הרב שמואל אליהו

תפילת רבים לישועת עם ישראל, החיילים ולהחזרת החטופים

כ"ט חשון התשפ"ד(13/11/2023)
זמן קריאה: 10 דקות

שיתוף

לתפילת רבים
להצלחת חיילנו העומדים על משמר ארצינו
הרמת קרן ישראל, ולהחזרת השבויים
לרפואת כל חולי עמך בית ישראל

פרק קכ
א שִׁיר, הַמַעֲלוֹת:
א-ל -יי, בַצָּרָּתָּה לִׁי– קָּרָּאתִׁי, וַיַעֲנֵנִׁי.
ב יי–הַצִׁילָּה נַפְשִׁי, מִׁשְפַת- ש קר: מִׁלָּשוֹן רְמִׁיָּה.
ג מַה-יִׁתֵן לְךָ, וּמַה-יֹּסִׁיף לָּךְ– לָּשוֹן רְמִׁיָּה.
ד חִׁצֵי גִׁבוֹר שְנוּנִׁים; עִׁם, גַחֲלֵי רְתָּמִׁים.
ה אוֹיָּה-לִׁי, כִׁי-גַרְתִׁי מ שךְ; שָּכַנְתִׁי, עִׁם-אָּהֳלֵי קֵדָּר.
ו רַבַת, שָּכְנָּה-לָּהּ נַפְשִׁי– עִׁם, שׂוֹנֵא שָּלוֹם.
ז אֲנִׁי-שָּלוֹם, וְכִׁי אֲדַבֵר; הֵמָּה, לַמִׁלְחָּמָּה.

פרק קכב
א שִׁיר, לַמַעֲלוֹת:
אשָּא עֵינַי, אל- ההָּרִׁים– מֵאַיִׁן, יָּבאֹּ עזְרִׁי.
ב עזְרִׁי, מֵעִׁם יי– עֹּשֵׂה, שָּמַיִׁם וָּאָּ רץ.
ג אַל-יִׁתֵן לַמוֹט רַגְ לךָ; אַל-יָּנוּם, שֹּמְ רךָ.
ד הִׁנֵה לאֹּ-יָּנוּם, וְלאֹּ יִׁישָּן– שוֹמֵר, יִׁשְׂרָּאֵל.
ה יי שֹּמְ רךָ; יי צִׁלְךָ, עַל-יַד יְמִׁי נךָ.
ו יוֹמָּם, הַ ש מש לאֹּ-יַ ככָּה; וְיָּרֵחַ בַלָּיְלָּה.
ז יי, יִׁשְמָּרְךָ מִׁכָּל-רָּע: יִׁשְמֹּר, את-נַפְ שךָ.
ח יי, יִׁשְמָּר-צֵאתְךָ וּבוֹ אךָ– מֵעַתָּה, וְעַד-עוֹלָּם.

פרק קל
א שִׁיר הַמַעֲלוֹת:
מִׁמַעֲמַקִׁים קְרָּאתִׁיךָ יי.
ב אֲ ד-נָּי, שִׁמְעָּה בְקוֹלִׁי:
תִׁהְ יינָּה אָּזְ ניךָ, קַשֻּׁבוֹת– לְקוֹל, תַחֲנוּנָּי.
ג אִׁם-עֲוֹּנוֹת תִׁשְמָּר- י-הּ– א-דֹּנָּי, מִׁי יַעֲמֹּד.
ד כִׁי-עִׁמְךָ הַסְלִׁיחָּה– לְמַעַן, תִׁוָּּרֵא.
ה קִׁוִּׁיתִׁי יי, קִׁוְּתָּה נַפְשִׁי; וְלִׁדְבָּרוֹ הוֹחָּלְתִׁי.
ו נַפְשִׁי לַא-דֹּנָּי– מִׁשֹּמְרִׁים לַבֹּ קר, שֹּמְרִׁים לַבֹּ קר.
ז יַחֵל יִׁשְׂרָּאֵל, אל-יי: כִׁי-עִׁם-יי הַ ח סד; וְהַרְבֵה עִׁמוֹ פְדוּת.
ח וְהוּא, יִׁפְ דה את-יִׁשְׂרָּאֵל– מִׁכֹּל, עֲוֹּנֹּתָּיו.

פרק קמ
א לַמְנַצֵ ח, מִׁזְמוֹר לְדָּוִׁד.
ב חַלְצֵנִׁי יי, מֵאָּדָּם רָּע; מֵאִׁיש חֲמָּסִׁים תִׁנְצְרֵנִׁי.
ג אֲ שר חָּשְבוּ רָּעוֹת בְלֵב; כָּל-יוֹם, יָּגוּרוּ מִׁלְחָּמוֹת.
ד שָּנְנוּ לְשוֹנָּם, כְמוֹ-נָּחָּש: חֲמַת עַכְשוּב–תַחַת שְׂפָּתֵימוֹ סלָּה.
ה שָּמְרֵנִׁי יי, מִׁידֵי רָּשָּע– מֵאִׁיש חֲמָּסִׁים תִׁנְצְרֵנִׁי:
אֲ שר חָּשְבוּ, לִׁדְחוֹת פְעָּמָּי.
ו טָּמְנוּ גֵאִׁים, פַח לִׁי– וַחֲבָּלִׁים, פָּרְשׂוּ ר שת לְיַד-מַעְגָּל;
מֹּקְשִׁים שָּתוּ-לִׁי סלָּה.
ז אָּמַרְתִׁי לַיי, אֵלִׁי אָּתָּה; הַאֲזִׁינָּה יי, קוֹל תַחֲנוּנָּי.
ח יי אֲ ד-נָּי, עֹּז יְשוּעָּתִׁי; סַכֹּתָּה לְראֹּשִׁי, בְיוֹם נָּ שק.
ט אַל-תִׁתֵן יי, מַאֲוַיֵי רָּשָּע; זְמָּמוֹ אַל-תָּפֵק, יָּרוּמוּ סלָּה.
י ראֹּש מְסִׁבָּי– עֲמַל שְׂפָּתֵימוֹ יְכַסֵימוֹ.
יא יִׁמוֹטוּ עֲלֵי הם, גחָּלִׁים: בָּאֵש יַפִׁלֵם; בְמַהֲמֹּרוֹת, בַל-יָּקוּמוּ.
יב אִׁיש לָּשוֹן, בַל-יִׁכוֹן בָּאָּ רץ: אִׁיש-חָּמָּס רָּע–יְצוּ דנוּ, לְמַדְחֵפֹּת.
יג יָּדַעְתִׁי–כִׁי-יַעֲ שׂה יי, דִׁין עָּנִׁי: מִׁשְפַט, אבְיֹּנִׁים.
יד אַךְ צַדִׁיקִׁים, יוֹדוּ לִׁשְ מךָ; יֵשְבוּ יְשָּרִׁים, את-פָּ ניךָ.

פרק כ
א לַמְנַצֵ ח, מִׁזְמוֹר לְדָּוִׁד.
ב יַעַנְךָ יי, בְיוֹם צָּרָּה; יְשַׂ גבְךָ, שֵם א-לֹהֵי יַעֲקֹּב.
ג יִׁשְלַח- עזְרְךָ מִׁקֹּ דש; וּמִׁצִׁיוֹן, יִׁסְעָּ ד ך.
ד יִׁזְכֹּר כָּל-מִׁנְחֹּ תךָ; וְעוֹלָּתְךָ יְדַשְ נה סלָּה.
ה יִׁ תן-לְךָ כִׁלְבָּ בךָ; וְכָּל-עֲצָּתְךָ יְמַלֵא.
ו נְרַנְנָּה, בִׁישוּעָּ תךָ– וּבְשֵם- א-לֹהֵינוּ נִׁדְגֹּל;
יְמַלֵא יי, כָּל-מִׁשְאֲלוֹ תיךָ.
ז עַתָּה יָּדַעְתִׁי– כִׁי הוֹשִׁיעַ יי, מְשִׁיחוֹ:
יַעֲנֵהוּ, מִׁשְמֵי קָּדְשוֹ– בִׁגְבֻּׁרוֹת, יֵשַע יְמִׁינוֹ.
ח אֵ לה בָּ ר כב, וְאֵ לה בַסוּסִׁים;
וַאֲנַחְנוּ, בְשֵם-יי א-לֹהֵינוּ נַזְכִׁיר.
ט הֵמָּה, כָּרְעוּ וְנָּפָּלוּ; וַאֲנַחְנוּ קַמְנוּ, וַנִׁתְעוֹדָּד.
י יי הוֹשִׁיעָּה: הַ מ לךְ, יַעֲנֵנוּ בְיוֹם-קָּרְאֵנוּ.

אֵל מ לךְ יוֹשֵב עַל כִׁסֵא רַחֲמִׁים וּמִׁתְנַהֵג בַחֲסִׁידוּת. מוֹחֵל עֲוֹנוֹת עַמוֹ מַעֲבִׁיר רִׁאשוֹן רִׁאשוֹן.
מַרְ בה מְחִׁילָּה לַחַטָּאִׁים. וּסְלִׁיחָּה לַפוֹשְעִׁים. עוֹ שׂה צְדָּקוֹת עִׁם כָּל בָּשָּׂר וְרוּ ח. לאֹּ כְרָּעָּתָּם
לָּ הם גוֹמֵל. אֵל הוֹרֵתָּנוּ לוֹמַר מִׁדוֹת שְלֹש עשְׂרֵה. זְכֹּר לָּנוּ הַיוֹם בְרִׁית שְלֹש עשְׂרֵה. כְמוֹ
שהוֹדַעְתָּ לעָּנָּו מִׁ ק דם. וְכֵן כָּתוּב בְתוֹרָּתָּךְ: וַיֵ רד יי בעָּנָּן וַיִׁתְיַצֵב עִׁמוֹ שָּם. וַיִׁקְרָּא בְשֵם, יי.
וְשָּם נ אמַר:
וַיַעֲבֹּר יי עַל פָּנָּיו וַיִׁקְרָּא, יי | יי אֵל רַחוּם וְחַנוּן, א רךְ אַפַיִׁם וְרַב ח סד ו א מת: נֹּצֵר ח סד
לָּאֲלָּפִׁים נֹּשֵׂא עָּוֹן וָּ פשַע וְחַטָּאָּה, וְנַקֵה:
וְסָּלַחְתָּ לַעֲוֹנֵנוּ וּלְחַטָּאתֵנוּ וּנְחַלְתָּנוּ:

שְׁ מַ֖ע יִשְׁרָ אֵ֑ל יי א-לֹ הַ֖ינוּ יי ׀ אֶחָָֽד׃

ב פעמיים
יי מֶֽ לךְ, יי מָּלֶָּֽךְ, יי יִׁמְלֹךְ, לְעֹּלָּם וָּ עד:

וְכִֶֽׁי־תָּבֹֹּ֨אוּ מִׁלְחָּמָָּ֜ה בְאַרְצְ כם עַל־הַצַ ר הַצֹּרֵֵ֣ר אתְ כם וַהֲרֵעֹּ תֶ֖ם בַחֲצֹּצְרֹֹּ֑ת
וְנִׁזְכַרְ תם לִׁפְנֵ י יי א-לֶֹֽהֵי כם וְנוֹשַעְ תֶ֖ם מֵאֹּיְבֵי כֶֽם׃

וּבְיֹ֨וֹם שִׁׂמְחַתְ כֶ֥ם וֶּֽבְמוֹעֲדֵי כ ם וּבְרָּאשֵֵ֣י חדְשֵי כ ם וּתְקַעְ תֵ֣ם בַחֲצֶֹּֽצְרֶֹּ֗ת עַַ֚ל
עֹּלֵֹ֣תֵי כם וְעֶַ֖ל זִׁבְחֵֵ֣י שַלְמֵי כֹ֑ם וְהָּיֹ֨וּ לָּ כֶ֤ם לְזִׁכָּרוֹ ן לִׁפְנֵֵ֣י א-לֶֹֽהֵי כם אֲנִֶׁ֖י יי א-לֹהֵי כֶֽם׃

תוקעים תשר"ת

י"ב פעמיים
לְעוֹלָּם יי דְבָּרְךָ, נִׁצָּב בַשָּמָּיִׁם.

תפילת הרש"ש
יְהִׁי רָּצוֹן מִׁלְפָּ ניךָ יי א-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. שיִׁכְבְשוּ רַחֲ מיךָ
את־כַעֲ סךָ, וְיִׁגֹּלוּ רַחֲ מיךָ עַל מִׁדוֹ תיךָ, וְתִׁתְנַהֵג עִׁמָּנוּ יְה וֹ ה א-לֹהֵינוּ
בְמִׁדַת הַ ח סד וּבְמִׁדַת הָּרַחֲמִׁים וּשְמֹּר וְהַצֵל את עַמְךָ יִׁשְׂרָּאֵל מִׁכָּל
רַע וּמַשְחִׁית וּמַגֵפָּה. וּמִׁכָּל צָּרָּה וְצוּקָּה וְיָּגוֹן וַאֲנָּחָּה. וּמִׁכָּל חֹּלִׁי
וּמַחֲלָּה. וּבַטֵל מֵעָּלֵינוּ וּמֵעַל כָּל-עַמְךָ בֵית יִׁשְׂרָּאֵל כָּל-גְזֵרוֹת קָּשוֹת
וְרָּעוֹת. וְתִׁקְרַע רוֹ ע גְזָּר דִׁינֵנוּ וּגְזֹּר עָּלֵינוּ וְעַל כָּל-עַמְךָ בֵית יִׁשְׂרָּאֵל
גְזֵרוֹת טוֹבוֹת בְרֹּב רַחֲ מיךָ. וְלאֹּ יִׁשְלֹט בָּנוּ עַיִׁן הָּרָּע. וְתַצְלִׁיחֵנוּ
בְלִׁמוּדֵינוּ וּבְכָּל מַעֲשֵׂה יָּדֵינוּ אָּמֵן נֵצַח סלָּה וָּ עד:

אָּנָּא יי הוֹשִׁיעָּה נָּא: אָּנָּא יי הוֹשִׁיעָּה נָּא:

אָּנָּא יי הַצְלִׁיחָּה נָּא: אָּנָּא יי הַצְלִׁיחָּה נָּא:

יי הֵ֣וּא הָּ א-לֹהִֶׁ֔ים יי הֶ֥וּא הָּ א-לֹהִֶֽׁים׃

אַחֵֶֽינוּ כָּל בֵית יִׁשְׂרָּאֵל הַ נְתוּנִׁים בַצָּרָּה וּבַשִׁבְיָּה הָּעוֹ מְדִׁים בֵין בַיָּם וּבֵין
בַיַבָּשָּה הַמָּקוֹם יְרַחֵם עֲלֵי הם וְיוֹצִׁיאֵם מִׁצָּרָּה לִׁ רוָּחָּה וּמֵאֲפֵלָּה לְאוֹרָּה
וּמִׁשִׁעְבוּד לִׁ גְאֻּׁלָּה הַשְתָּא בַעֲגָּלָּא וּבִׁזְמַן קָּרִׁיב וְנאֹּמַר אָּמֵן:

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

מִׁי שבֵרַךְ אֲבוֹתֵינוּ
אַבְרָּהָּם יִׁצְחָּק וְיַעֲקֹּב,
הוּא יְבָּרֵךְ את חַיָּלֵי צְבָּא הַהֲגַנָּה לְיִׁשְׂרָּאֵל
וְאַנְשֵי כֹּחוֹת הַבִׁטָּחוֹן,
הָּעוֹמְדִׁים עַל מִׁשְמַר אַרְצֵנוּ וְעָּרֵי אלֹהֵינוּ,
מִׁגְבוּל הַלְבָּנוֹן וְעַד מִׁדְבַר מִׁצְרַיִׁם,
וּמִׁן הַיָּם הַגָּדוֹל עַד לְבוֹא הָּעֲרָּבָּה
וּבְכָּל מָּקוֹם שהֵם,
בַיַבָּשָּה בָּאֲוִׁיר וּבַיָּם.
יִׁתֵן יְיָּ את אוֹיְבֵינוּ הַקָּמִׁים עָּלֵינוּ נִׁגָּפִׁים לִׁפְנֵי הם!
הַקָּדוֹש בָּרוּךְ הוּא יִׁשְמֹּר וְיַצִׁיל את חַיָּלֵינוּ
מִׁ ׇ כל צָּרָּה וְצוּקָּה, וּמִׁ ׇ כל נגַע וּמַחֲלָּה,
וְיִׁשְלַח בְרָּכָּה וְהַצְלָּחָּה בְכָּל מַעֲשֵׂה יְדֵי הם.
יַדְבֵר שׂוֹנְאֵינוּ תַחְתֵי הם,
וִׁיעַטְרֵם בְ כ תר יְשוּעָּה וּבַעֲ ט רת נִׁצָּחוֹן.
וִׁיקֻּׁיַם בָּ הם הַכָּתוּב:
"כִׁי יְיָּ א-לֹהֵי כם הַהֹּלֵךְ עִׁמָּ כם, לְהִׁלָּחֵם לָּ כם עִׁם אֹּיְבֵי כם
לְהוֹשִׁיעַ אתְ כם".
וְנאֹּמַר: "אָּמֵן".

שיתוף

hse.org.il.txt